Nejbližší dílny

V blízké době se žádné dílny nekonají.

Já volím!

Právě probíhá sčítání hlasů

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Demokracie přímo v divadle Minor

Nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Co to znamená? Herní dílna zaměřená na schopnost rozhodovat se, volit a hledat kompromisy. Děti jsou formou her po celou dobu dílny zábavnou aktivní formou provokované k vlastnímu rozhodování, za které přijímají odpovědnost. Neboli – každá volba a rozhodnutí ovlivní to, co bude dál… Cílem dílny je rozvoj komunikativních, sociálních a personálních kompetencí.

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana

Učivo, které se v dílně objevuje: naše vlast, soužití lidí, podobnost a odlišnost, principy demokracie, schopnost rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, faktory, které ovlivňují volby jedince, respekt k názoru druhého

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). 
Dílnu vedou lektoři divadla Minor.

Praktické informace