Jsem já HRDINA?

Inspirováno inscenací Robin Hood

Zážitková vzdělávací dílna, se kterou přijedeme přímo za vámi do školy

Kdo je hrdina? Ten, kdo bere bohatým a dává chudým? Co znamená hrdinství v současné době? Existují ještě hrdinové? Na základě literární předlohy budeme hledat, co v dnešní době znamená hrdinství a jaký má pro společnost význam. Žáci budou vtažení do příběhu, ve kterém budou zkoumat možné podoby a smysl hrdinství v současnosti. Dále budou vedeni k samostatnému rozhodování v modelových herních situacích, díky kterým si budou moci uvědomit vlastní možnosti, jak by mohli sami přispět ke zlepšení vztahů ve svém okolí.

Zkoumané téma: Solidarita, Lidská práva

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost + doplňující obor Etická výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: právo a spravedlnost, přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí, rozvíjení schopnosti rozhodovat se na základě vlastních hodnot a vnitřního přesvědčení, respektování přesvědčení druhých lidí, poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi

Délka:3 vyučovací hodiny (3x45min)
Věk:3.– 7. třída ZŠ (program je koncipován v několika variantách s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita:1 školní třída
Cena: 2500 Kč*

* Pro mimopražské ZŠ je třeba počítat s náklady na dopravu dle vzdálenosti od Prahy.

Objednávat lze dílnu na: pokladna@minor.cz
Pro dílnu stačí prostor třídy… 
Dílnu vedou lektoři divadla Minor.