Jak se žije svobodně

Jak se žije svobodně

Inspirováno inscenací Hon na Jednorožce

Zážitková vzdělávací dílna, se kterou přijedeme přímo za vámi do školy

Je demokracie samozřejmostí? Kde se vzala? Co obnáší? Umíme v ní žít? V dílně budeme vycházet z událostí 50. let 20. století. Žáci na základě skutečného příběhu společně prozkoumají okolnosti doby a v rolích „prožijí” klíčové momenty, ve kterých se budou nuceni rozhodovat na základě vlastních hodnot a získaných vědomostí. Cílem dílny je poukázat na rizika spojená s vládou totalitního režimu a na význam aktivního zapojení do společenského dění.

Zkoumané téma: Totalitní systémy, Demokracie

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Učivo, které se v dílně objevuje: mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy – komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro Československo, principy demokracie, právo a spravedlnost, problémy současnosti, soužití lidí, podobnost a odlišnost, konflikt, utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

Délka:3 vyučovací hodiny (3x45min)
Věk:5.– 9. třída ZŠ (program je koncipován v několika variantách s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita:1 školní třída
Cena: 2500 Kč*

* Pro mimopražské ZŠ je třeba počítat s náklady na dopravu dle vzdálenosti od Prahy.

Objednávat lze dílnu na: pokladna@minor.cz
Pro dílnu stačí prostor běžné třídy. 
Dílnu vedou lektoři divadla Minor.