Návštěvní řád divadla Minor

 1. Návštěvník-divák divadla Minor (dále jen „dM“) je povinen respektovat Návštěvní řád ve všech prostorách dM, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky nebo z jiného důvodu.
 2. Návštěvním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníka dM z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinností plynoucích z organizačních pokynů pracovníků divadla.
 3. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s Návštěvním řádem a zavazuje se k jeho dodržování. Reklamace vstupenky je možné uplatnit pouze před vstupem do dM.
 4. Při nákupu vstupenky je potřeba přihlédnout k doporučenému věku dětského diváka. Doporučený věk uvádí dM u každého hraného titulu na svých webových stránkách www.minor.cz.
 5. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, (papírová vstupenka tzn. s kontrolním útržkem, e-vstupenka v elektronické formě). Vstupenku nezastupuje potvrzení o rezervaci. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do dM, vč. vstupu do Galerie. Jakýkoliv zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. S takovou vstupenkou nelze vpustit jejího držitele do divadelního sálu. Padělání vstupenky je trestné. Kontrolu vstupenek provádí osobně hledištní personál u vstupu do divadla.
 6. Divákovi bez platné vstupenky nebude umožněn vstup do sálu. Divák je povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor dM a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do dM platí výhradně v uvedený den, hodinu, s uvedením řady a místa, pokud se nejedná o neadresné představení. Každý divák bez rozdílu věku musí mít samostatnou vstupenku. Výjimkou jsou školní představení, kdy pedagogický doprovod obdrží v pokladně potvrzení o platbě pro celou skupinu na neadresná místa v hledišti, kde ji usadí hledištní personál dM. Duplikát vstupenky lze vystavit, původní vstupenka tím pozbývá platnosti a čtečka vstupenek ji neuzná. Každý divák, vyžadující slevu na průkaz ZTP, je povinen předložit při nákupu vstupenky průkaz ZTP.
 7. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje.
 8. Návštěvník je povinen respektovat pokyny hledištního personálu a dalších oprávněných osob, jakož i veškeré písemné pokyny publikované v navštěvovaných prostorách.
 9. Pověření zaměstnanci dM mají právo odepřít vstup osobám (příp. vyvést bez nároku na náhradu vstupného) pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, osobám znečištěným nebo osobám, které narušují průběh akce a nedodržují Návštěvní řád a nedbají pokynů pověřených zástupců dM.
 10. Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.
 11. Do navštěvovaných prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoliv zvířata.
 12. Bezbariérový přístup do hlediště velké scény divadla je možný osobním výtahem u hlavního vstupu do divadla z pasáže a výtahem u schodiště před pokladnou do hlediště malé scény. Místa pro vozíčkáře ve velkém sále divadla se nachází u 13. řady na plošinách u sedadla č. 1 a 15. Návštěvu vozíčkáře je nutné dopředu nahlásit na pokladně dM.
 13. Foyer divadla se pro diváky otevírá 30 min. před začátkem představení, vstup do sálu před začátkem představení je umožněn dle pokynů hledištního personálu.
 14. Pozdě příchozím není dovolen vstup do hlediště.
 15. dM doporučuje divákům uložit si zavazadla a svrchní oděv bezplatně do divadelní šatny. Rozměrná zavazadla (dětské kočárky apod.) si divák ukládá povinně do divadelní šatny. Diváci odkládají svrchní oděv a jiné předměty v šatně proti číslu, jímž se musí při vyzvedávání prokázat. Poplatek za šatnu je zahrnutý v ceně vstupenky. Pokud se diváci číslem neprokážou, musí uschovanou věc přesně popsat, a bude jim vydána až po skončení provozu šatny. dM odpovídá jen za věci, které převzalo do úschovy v prostoru k tomu určenému. Za ztrátu čísla od šatny je návštěvník povinen zaplatit 50 Kč personálu šatny.
 16. dM neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně a nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí diváka, přičemž jakékoliv cennosti včetně svršků v hodnotě vyšší než 5.000 Kč k úschově po dobu představení má návštěvník povinnost označit předem personálu šatny, aby byly uschovány na zvlášť určené místo. V opačném případě za škodu na takových věcech dM neodpovídá.
 17. Diváci nesmí do úschovy v šatně odkládat věci zapáchající, hořlaviny, věci, které by poškodily ostatní oděvy, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
 18. Způsobí-li návštěvník porušením Návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu dM, bude s ním sepsán protokol o škodě. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie České republiky (§ 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Rozsah, výše a způsob náhrady budou určeny podle příslušných právních předpisů.
 19. Do divadelního sálu není dovoleno vnášet jídlo a nápoje. V dM jsou vyhrazené prostory, kde je nabízeno občerstvení před zahájením představení a během přestávek.
 20. Diváci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostoru vyhrazeného technikům, hercům, zaměstnancům divadla a jiným pověřeným osobám, výjimkou jsou prohlídky divadelního zákulisí za doprovodu odpovědného pracovníka dM.
 21. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla odpovídá rodič, zákonný zástupce nebo pedagogický dozor. Hledištní personál dohlíží na dodržování pravidel provozu daného prostoru, ale nevykonává hlídání dětí.
 22. V průběhu představení jsou diváci povinni mít vypnutý mobilní telefon i další elektronická zařízení (tablet,..). V průběhu představení jsou dále všichni diváci povinni ve foyer, v bufetu a přilehlých prostorách zachovávat klid, aby nebylo představení rušeno. Prosíme diváky, aby s dětmi, které pláčou či jinak ruší představení, opustili divadelní sál. Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.
 23. V případě nevolnosti nebo úrazu mají diváci možnost tuto skutečnost ohlásit personálu dM, který zajistí pomoc a v případě potřeby přivolá lékaře.
 24. V případě evakuace objektu divadla jsou diváci povinni dodržovat požární evakuační plán a řídit se pokyny osob řídících evakuaci. Požární řád, požární evakuační řád a požární poplachové směrnice jsou viditelně vyvěšeny v prostoru foyer divadla.
 25. Divákům je ve všech prostorách dM zakázáno:

  • kouřit (včetně elektronických cigaret)
  • používat otevřený oheň
  • poškozovat, ničit či znečišťovat vybavení interiéru
  • vhazovat předměty na jeviště a do hlediště
  • užívat omamné látky
  • vstupovat do prostor dM pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
  • jezdit na kole, kolečkových bruslích a koloběžkách
  • pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez předchozího výslovného souhlasu dM/pořadatele, a to ani pro vlastní potřebu (z důvodů probíhajícího představení)
 26. Každá osoba vstupující do dM bere na vědomí, že může být zobrazena bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny, i nahodile, na jakémkoli obrazovém záznamu, přenosu či reprodukci představení, a to v rámci zobrazení celého nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.
 27. Pravidla chování v Galerii a obchodě dM:

  • vstup do Galerie je umožněn návštěvníkům s platnou vstupenkou v den konání divadelního představení, které je uvedené na vstupence, 40 minut před začátkem a cca 30 minut po skončení produkce (nevztahuje se na workshopy, program Čteme hrou, outdoorové hry)
  • za děti ručí jejich dospělý doprovod. Není možno zanechat děti bez dohledu. Personál dM v Galerii dohlíží na dodržování pravidel provozu daného prostoru, ale nevykonává hlídání dětí!
  • před vstupem do Galerie je potřeba odložit obuv na určené/označené místo
  • je možné vstupovat do objektů, nikoli na ně
  • za ztrátu/odcizení věcí odložených, mimo šatnu diváků, dM nenese odpovědnost
  • prostor obchodu neslouží jako herna
  • otevírací doba obchodu je 60 min před začátkem představení
 28. Outdoorové hry:

  • skupinové vstupenky na Outdoorové hry zakoupené v pokladně dM nebo v on-line prodeji, předloží návštěvníci (účastníci hry) ke kontrole na startu dané Outdoorové hry. Vstupenky na startu Outdoorové hry není možné zakoupit.
  • vstupenka na outdoorové hry neopravňuje ke vstupu do prostor divadla, které se hrou nesouvisí.
  • účastníci hry se dostaví ve stanovený čas na určené místo startu
  • účastníci dbají pokynů personálu dM
  • pokud není uvedeno jinak, je třeba, aby účastníci hry absolvovali celou hru v určitém časovém limitu, který je jim oznámen na startu akce. V případě, že je součástí hry také kontaktní telefon, je nutné, aby jeho prostřednictvím účastníci hry oznámili, že z mimořádných důvodů odstupují ze hry a nedojdou až do cíle.
  • na akci vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
 29. Workshopy (speciální workshopy, vzdělávací dílny, tvůrčí dílny v Galerii), které probíhají v prostorách dM:

  • na každý workshop (dílnu) je potřeba zakoupit vstupenku v pokladně divadla nebo e-vstupenku online. Vstupenka na workshopy neopravňuje ke vstupu do divadelních prostor, kde se workshop neodehrává.
  • účastníci dbají pokynů lektora a hledištního personálu
  • účastníci se dostaví na workshop včas
 30. Akce mimo prostory Minor (dále jen „akce“):

  • představení na Novoměstské radnici
  • exteriérová představení
  • vstupenky na akci je možné zakoupit v pokladně dM nebo e-vstupenky prostřednictvím on-line prodeje, vstupenky není možné zakoupit v místě akce
  • vstupenky jsou neadresné a předkládají se ke kontrole na místě konání akce
  • v rámci akce není možné využít prostor Galerie a obchodu dM, které bývají uzavřeny
  • je třeba vyhodnotit klimatickou situaci a vybavit se proti případnému slunečnímu záření nebo dešti
  • ve výjimečných případech může být akce přesunuta do vnitřních prostor dM
  • v případě zrušení produkce po začátku akce z důvodů nepříznivých klimatických podmínek je divákům vráceno vstupné nebo nabídnuta výměna lístků na jiný program
 31. Upozorňujeme, že dM neodpovídá za prodej vstupenek ani organizaci akcí v režimu „PRONÁJEM“, u kterých nejsou pořadateli, ale pouze zajišťují hledištní služby.
 32. Změna programu vyhrazena. Při změně představení či zrušení představení se divák řídí dle ustanovení Obchodních podmínek dM.
 33. dM si vyhrazuje právo na změny či doplňky toho Návštěvního řádu dM.
 34. Návštěvní řád je viditelně umístěn v prostoru šatny pro diváky a na internetových stránkách divadla.
 35. Platnost a účinnost Návštěvního řádu dM je od 1.12.2020.