OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLA MINOR

A. PŘEDMĚT ÚPRAVY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) divadla Minor („dM“), příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, se sídlem Vodičkova 674/6, Praha 1, IČO: 00064351 upravují práva a povinnosti mezi dM na straně jedné a zákazníky na straně druhé vyplývající z:

a) prodejů vstupenek na kulturní či jiné obdobné akce uvedené v programové nabídce dM, a to prostřednictvím webových stránek dM a/nebo v pokladně dM, nebo prostřednictvím www.webticket.cz (viz kapitola C.),

b) prodejů dárkových poukazů (dále jen „šeků“) nabízených v pokladně dM (viz kapitola D.),

c) prodejů zboží nabízeného prostřednictvím webových stránek dM,

2. Veškeré smluvní vztahy mezi dM a zákazníky se podpůrně řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

3. Podmínky jsou v rámci webových stránek dM každému přístupné.

B. DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi dM a zákazníky mají níže uvedené pojmy následující význam:

„akce“: divadelní představení, koncertní či jiné kulturní akce jako výstavy, workshopy, outdoorové hry, audiovizuální projekce apod. v předem určeném termínu a na předem určeném místě konání,

„pořadatel“: dM a/nebo případně i kterákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba pořádající akci uvedenou v programové nabídce dM na svou vlastní právní a ekonomickou zodpovědnost, zajišťující též organizaci konkrétní akce,

„spotřebitel“: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, není-li výslovně uvedeno jinak,

„zákazník“: osoba užívající služeb dM prostřednictvím prodejního systému pro uzavření smluvního vztahu s dM za účelem účasti na akci anebo za účelem koupě zboží, vstupenek, šeků, a to i před vznikem tohoto smluvního vztahu,

„prodejní systém“: vstupenková prodejní síť Webticket společnosti ComNet, s.r.o., užívaná dM a umožňující zákazníkům provádět zejména on-line rezervace a nákup vstupenek prostřednictvím webových stránek nebo v pokladně, nákup zboží v obchodě dM nebo v pokladně dM, on-line nákup zboží prostřednictvím webových stránek

„vstupenka“: cenina vydaná dM prostřednictvím prodejního systému, opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na konkrétní akci. Jednotlivé druhy vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v kapitole C těchto Podmínek. Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje osoba užívající práva ze vstupenky souhlas s Návštěvním řádem místa konání akce, podřizuje se pokynům dM nebo jiného pořadatele akce a podmínkám akce, které se k ní vážou. Každý divák musí mít vlastní platnou vstupenku. Platí to i v případě dětí, bez ohledu na jejich věk.

„webové stránky“: internetové stránky dM na adrese www.minor.cz.

„webové stránky zprostředkovatele“: internetové stránky společnosti ComNet s.r.o. na adrese www.webticket.cz, které zprostředkovává prodejní systém a on-line prodej/on-line rezervace vstupenek.

„dárkový poukaz „šek““: cenina s omezenou (určenou) platností vydaná dM a evidovaná v prodejním systému. Jednotlivé druhy šeků včetně způsobu jejich zakoupení a uplatnění jsou uvedeny v kapitole D. těchto Podmínek.

„pokladna“: kamenná pokladna dM, Vodičkova 674/6, Praha 1, kde lze osobně formou hotovostní nebo bezhotovostní platby kartou přímo zakoupit vstupenky, šeky a vybrané zboží nebo vyzvednout a uhradit rezervované vstupenky či na základě čísla objednávky vyzvednout zboží a uhradit objednávku v hotovosti nebo kartou. Provozní dobu pokladny stanovuje dM a je uvedena na webových stránkách divadla.

“obchod divadla”: kamenná prodejna dM, Vodičkova 674/6, Praha 1, kde lze osobně formou hotovostní nebo bezhotovostní platby kartou přímo zakoupit zboží nebo na základě čísla objednávky vyzvednout zboží a uhradit objednávku v hotovosti. Provozní dobu obchodu stanovuje dM a je uvedena na webových stránkách divadla. (kapitola E.)

“zboží”: věc nabízená dM k prodeji zákazníkovi prostřednictvím e-shopu, v obchodě nebo v pokladně dM.

C. VSTUPENKY

Tato část Podmínek (kapitola C.) upravuje práva a povinnosti mezi dM či jiným pořadatelem akce na straně jedné a zákazníky na straně druhé vyplývající z prodejů a nákupů vstupenek nebo přímých prodejů a nákupů elektronických vstupenek (dále jen „e-vstupenek“) na akce uvedené v programové nabídce dM.

C.1. Smluvní vztahy

1. Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých akcí je dle okolností každé jednotlivé akce zpravidla dM, anebo jim může být i jiný pořadatel, který na základě zvláštní smlouvy s dM pořádá, realizuje a nabízí akci v programové nabídce dM.

2. Zákazník, který si koupí vstupenky/e-vstupenky, uzavírá smlouvu s dM příp. s jiným pořadatelem akce, jejímž obsahem je poskytnutí kulturní služby v předem určeném termínu, za stanovenou cenu vstupenky/e-vstupenky, to vše za podmínek stanovených:

a) v pokynech zveřejněných dM anebo jiným pořadatelem akce, a dále

b) v těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).

3. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením vstupenky/e-vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby dM anebo jiného pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je zákazník povinen uplatňovat přímo u dM anebo přímo u jiného pořadatele akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek (viz bod C.8).

4. Využitím služeb prodejního systému zákazník vstupuje rovněž do vztahu s dM v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb prodejního systému a vyjadřuje svoji výslovnou vůli a souhlas být vázán Podmínkami.

C.2 Podmínky provádění přímých koupí, rezervací a vyzvedávání vstupenek

1. Vstupenky lze zakoupit nebo rezervovat a vyzvednout následujícími způsoby:

a) přímo v pokladně dM

b) prostřednictvím webových stránek dM provést on-line rezervaci, s následným osobním vyzvednutím a úhradou tištěných vstupenek v pokladně dM

c) prostřednictvím webových stránek dM provést přímo on-line nákup e-vstupenek

d) prostřednictvím webových stránek zprostředkovatele www.webticket.cz provést přímo on-line nákup e-vstupenek či on-line rezervaci, s následným osobním vyzvednutím a úhradou tištěných vstupenek v pokladně dM

2. Na jednu on-line rezervaci/koupi lze rezervovat/koupit maximálně 10 vstupenek/e-vstupenek, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

3. Při provádění přímých koupí e-vstupenek či rezervací vstupenek lze provést rezervaci vstupenek či přímou koupi e-vstupenek i bez předchozí registrace zákazníka. Zákazník musí vyplnit údaje (e-mail, jméno, telefon) nezbytné pro provedení a dokončení procesu rezervace vstupenek či přímé koupě e-vstupenek.

4. Zákazník je povinen uvést své kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením a odesláním požadavku na rezervaci vstupenek nebo přímou koupi e-vstupenek překontrolovat.

C.3 Přímé zakoupení e-vstupenek prostřednictvím on-line platby nebo platby převodem

1. Zákazník může postupem uvedeným na webových stránkách přímo zakoupit e-vstupenky prostřednictvím on-line platby nebo platby převodem.

2. On-line platba e-vstupenek je prováděna přes platební bránu kartou zákazníka. Podrobnosti v Obchodních podmínkách www.webticket.cz.

3. E-vstupenky uhrazené on-line platbou/platbou převodem jsou prodávány za plnou cenu nebo se slevou pro děti, studenty a seniory, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. Ostatní slevy (ZTP, Allianz, různé karty) lze uplatnit pouze v pokladně dM po předložení příslušného dokladu.

4. E-vstupenky uhrazené on-line platbou/platbou převodem musí být zákazníkem před vstupem do místa konání akce předloženy v elektronické nebo tištěné podobě. Pouhé potvrzení o zaplacení není považováno za vstupenku opravňující jejího držitele ke vstupu na akci v místě konání akce.

5. dM ani jiný pořadatel akce neodpovídá za žádné komplikace způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Dodatečnými úpravami se e-vstupenka stává neplatnou. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při případném dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci povolen bez ohledu na to, kdo ji předloží. Padělání e-vstupenky je trestné.

C.4 Rezervace vstupenek s osobním vyzvednutím a uhrazením v pokladně

1. Zákazník si může postupem uvedeným na webových stránkách vstupenky rezervovat na dobu stanovenou v potvrzení rezervace a následně osobně uhradit a vyzvednout v tištěné formě v pokladně. Po jejím uplynutí stanovené doby je rezervace automaticky stornována. Během platnosti rezervace si ji může zákazník na webových stránkách www.webticket.cz změnit na platbu online.

2. dM si vyhrazuje právo v ojedinělých či odůvodněných případech jednostranně i bez souhlasu zákazníka vybraná místa v jeho rezervaci o jedno, dvě místa (sedadla) posunout.

3. Rezervace vstupenek (internetová rezervace) je službou dM garantující zákazníkovi po dobu platnosti rezervace možnost koupě a vyzvednutí vstupenek na základě „Potvrzení o rezervaci“ v pokladně.

4. dM si vyhrazuje právo na vybrané termíny nebo tituly rezervace neumožnit a vstupenky (část vstupenek nebo celé představení) nabízet pouze formou přímého prodeje v pokladně. 5. Rezervaci vstupenek na akci divadla je možné provést nejpozději 7 dní před termínem akce. V průběhu 7 dnů před začátkem představení je možné vstupenky na akci pouze zakoupit v pokladně nebo on-line.

C.5 Objednávky na fakturu prostřednictvím e-mailu a objednávky pro školy

1. Objednávky vstupenek na fakturu lze učinit prostřednictvím emailové adresy pokladna@minor.cz.

2. Písemné objednávky, s výjimkou předběžných objednávek na představení pro školy, mají formu závazné nabídky na uzavření Smlouvy o účasti na akci a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných vstupenek se specifikací dané akce a úplné identifikační a fakturační údaje zákazníka. Okamžikem akceptace nabídky zákazníka ze strany dM je Smlouva o účasti na akci v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Vstupenky je možné vyzvednout osobně před představením v pokladně nebo je pokladna posílá za základě

vystavené proforma faktury prostřednictvím České pošty po uhrazení platby na bankovní účet dM. Proforma fakturu vystaví pokladna na základě objednávky.

3. Objednávky na školní představení probíhají buď on-line, kdy je třeba znát přístupový kód, který zákazníkům z řad pedagogických pracovníků pošle pokladna na jejich e-mailové adresy, nebo osobně, telefonicky či e-mailem v pokladně divadla. Osobní a telefonické objednávky musí být dodatečně potvrzeny e-mailem.

4. Škola (pedagogický pracovník školy) vyplní na webových stránkách objednávkový formulář, ve kterém si rezervuje v daném termínu představení s uvedením počtu míst (počet žáků a počet pedag. doprovodu), na její e-mailovou adresu jí přijde potvrzení o objednávce. Toto potvrzení se automaticky posílá na e-mailovou adresu pokladny divadla. Doba platnosti objednávky/rezervace je až do představení. Objednávkový formulář obsahuje údaje: název školy, IČ školy, adresa školy, třída, jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby. Sleva za doprovod je poskytnuta při platbě vstupenek nebo při vystavení účetního dokladu před představením v pokladně při platbě převodem.

5. Objednávka je závazná. Ve výjimečných případech je možné objednávku změnit nebo zrušit, nejpozději však 14 dnů před představením, jinak je dM nuceno škole fakturovat plnou výši vstupného dle objednávky.

6. Školy jsou vyzvány k potvrzení objednávky min. 14 dnů před představením.

7. Platba za představení pro školy je možná před představením převodem, kartou nebo v hotovosti v pokladně divadla. Při platbě převodem je vystavena faktura (s náležitostmi účetního dokladu) na danou školu v den představení podle skutečného počtu dětí a doprovodu, platba je odvedena dodatečně na bankovní účet dM.

8. Vstupenky na představení pro školy jsou hromadné a nečíslované. Usazení jednotlivých školních kolektivů v sále určuje hledištní personál divadla.

C.6 Ceny vstupenek a pravidla uplatňování případných slev

1. Cena vstupenky je uvedena na webových stránkách v sekci Program a vstupenky. Platná je vždy cena v momentě nákupu.

2. dM si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny vstupenek, a to zejména z pokynu jiného pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

3. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena vstupenky je cena konečná (dM není plátcem DPH).

4. dM (nebo jiný pořadatel akce) může vymezit pro jednotlivé akce, vedle vstupenek v různých cenových kategoriích (Děti, Dospělí, Senioři 60+ a studenti), vstupenky s možností uplatnění slevy apod. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webových stránkách divadla (v odkazu Program a vstupenky - Jak nakupovat vstupenky, ceník.), případně v pokladně.

5. Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytnutou slevu při nákupu v pokladně. Jednotlivé druhy nabízených slev nelze kombinovat. Slevu nelze vymáhat. Při vstupu na místo konání akce je hledištní personál oprávněn vyzvat držitele zlevněné vstupenky k předložení dokladu opravňujícího k poskytnuté slevě (průkaz ZTP a ZTP/P apod.).

C.7 Zrušení akce, programové změny, vrácení vstupného a výhrady dM

1. dM nebo jiný pořadatel si vyhrazují právo změny programu, účinkujících a termínů.

2. Při zrušení nebo programové změně akce má zákazník nárok na výměnu vstupenek nebo vrácení vstupného v nejbližším možném termínu. V těchto případech se řídí pokyny pokladny nebo pokyny jiného pořadatele akce. Nebude-li v konkrétním případě určeno jinak, vstupné za vstupenky zakoupené v pokladně se vrací v pokladně nebo převodem na bankovní účet, a to po zaslání čísla bankovního účtu a čísel vstupenek na e-mailovou adresu pokladny dM. V případě úhrady vstupného prostřednictvím zprostředkovatele prostřednictvím on-line platby nebo převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného zprostředkovatel bezhotovostní formou automaticky. S výjimkou e-vstupenek, které se nevracejí, je zákazník při vracení vstupného povinen vrátit vydanou vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze pokladny při hotovostním vrácení vstupného nebo v případě bezhotovostní platby zaslat čísla zakoupených vstupenek společně s číslem bankovního účtu na e-mail pokladny.

3. dM je oprávněno vracet vstupné uhrazené zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě pokynu jiného pořadatele, pokud k tomuto účelu pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného dM ze strany pořadatele udělen, musí zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení akce informováni o způsobu vracení vstupného v pokladně, na webových stránkách, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na e-mailové adrese pokladna@minor.cz.

C.8 Reklamace

1. Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí vstupenek, po stažení/přijetí e-vstupenek jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek/e-vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze pokladny, anebo v případě stažení/přijetí e-vstupenek na e-mailovou adresu pokladna@minor.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek provozu pokladny nebo provozu webových stránek není předmětem reklamace.

2. Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky/e-vstupenky řeší obsluha pokladny na základě předložení takové vstupenky zákazníkem.

3. Pokud dM není výhradním pořadatelem akce, nepřebírá odpovědnost za akci pořádanou jiným subjektem. Reklamace týkající se samotné akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí a

veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci je zákazník povinen uplatnit přímo vůči pořadateli akce.

4. dM nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací obsažených v nabídce akcí, pořádaných jiným pořadatelem a nabízených v rámci programové nabídky dM na webových stránkách, s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

5. Zakoupením vstupenek souhlasí zákazník se zněním těchto Podmínek. Zakoupené (uhrazené) vstupenky/e-vstupenky není možné dle § 1837, j) NOZ vracet zpět, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

6. Povinnosti zákazníka po provedení rezervace vstupenek nebo po nákupu e-vstupenek prostřednictvím webových stránek:

a) v případě volby vyzvednutí vstupenek v pokladně si zákazník neprodleně po provedení rezervace vstupenek zkontroluje příslušnou e-mailovou schránku a v ní potvrzovací e-mail, kde nalezne číslo (PIN) a dobu platnosti jeho rezervace,

b) v případě neobdržení potvrzovacího e-mailu, nebyla rezervace řádně dokončena,

c) zákazník může svou rezervaci dohledat po přihlášení do svého účtu na webových stránkách zprostředkovatele, má možnost změnit rezervaci vstupenek na nákup on-line, pomocí zaslaného PIN,

d) v případě volby osobního vyzvednutí vstupenek v pokladně je zákazník povinen si vstupenky vyzvednout osobně v pokladně ve lhůtě stanovené platností rezervace a v čase otevírací doby pokladny. V případě nevyzvednutí vstupenek ve stanovené lhůtě dochází k automatickému propadnutí rezervace. dM v žádném případě nezodpovídá za nemožnost vyzvednutí vstupenek na poslední chvíli s ohledem na otevírací dobu pokladny,

e) v případě volby e-vstupenek si zákazník neprodleně po nákupu e-vstupenek zkontroluje příslušnou e-mailovou schránku a v ní potvrzovací e-mail, kde nalezne příslušné e-vstupenky k vytištění/stažení,

f) v případě neobdržení potvrzovacího emailu oznámí zákazník tuto situaci neprodleně na e-mailovou adresu pokladna@minor.cz,

g) zákazník, může svou objednávku dohledat po přihlášení do svého účtu na webových stránkách a předmětné e-vstupenky si vytisknout/stáhnout

h) zákazník je povinen si e-vstupenky vytisknout/stáhnout bez zbytečného odkladu.

i) na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě ceny e-vstupenek prostřednictvím webových stránek nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR. dM ani jiný pořadatel akce nenesou žádnou odpovědnost za vnímání umělecké hodnoty akce zákazníkem.

D. DÁRKOVÉ POUKAZY - ŠEKY

1. Tato část Podmínek (kapitola D.) upravuje práva a povinnosti mezi dM na straně jedné a zákazníky na straně druhé vyplývající z prodejů, nákupů a uplatňování níže uvedených druhů šeků.

2. Šek nelze uplatnit po uvedeném datu platnosti. Platnost šeku nelze prodloužit. Po vypršení platnosti šeku jeho hodnota propadá bez nároku na náhradu. Šek nelze vrátit ani směnit za peníze. Šek není sám o sobě vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na akci. 3. Šek je určen k jednorázovému nákupu vstupenek v hodnotě stejné, nebo vyšší než je hodnota šeku a zákazník jej může uplatnit při nákupu vstupenek osobně v pokladně nebo on-line při nákupu vstupenek. Šek lze čerpat postupně po dobu jeho platnosti. Po uplatnění kódu se šek stává neplatným. Při zrušení nebo programové změně akce má zákazník právo na vrácení ceny vstupenek, které zakoupil na základě uplatnění šeku. 4. Šek je možné uplatnit na vlastní představení a doprovodné aktivity divadla, které jsou v aktuální nabídce divadla. 5. Platnost šeku je na šeku uvedena.

E. PRODEJ A NÁKUP ZBOŽÍ PŘES WEB

1. Tato část Podmínek (kapitola E.) upravuje práva a povinnosti mezi dM na straně jedné a zákazníkem na straně druhé vyplývající z prodeje a nákupu zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu nacházejícího se na webových stránkách dM: http://www.minor.cz/e-shop.

E.1 Smluvní vztahy

1. Smluvní vztah mezi dM (prodávajícím) a zákazníkem (kupujícím) je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky.

2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dM (prodávajícím) na www.minor.cz/e-shop. Kupní smlouva vzniká doručením řádně vyplněného, odeslaného a potvrzeného objednávkového formuláře (dále jen „objednávka“) zákazníkem (kupujícím) divadlu (prodávajícímu). Objednávka obsahuje: druh zboží, počet kusů zboží, jméno a příjmení kupujícího, doručovací adresu, e-mail a telefon kupujícího a souhlas s Podmínkami. Potvrzení o přijetí objednávky/úspěšném odeslání prodávajícímu se objeví v dialogovém okně. Objednávka je automaticky odeslána na e-mailovou adresu obchodu divadla obchod@minor.cz.

3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. dM (prodávající) dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

4. dM (prodávající) je povinno zákazníka (kupujícího) do 3-5 pracovních dnů informovat na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (kupujícím) v jeho objednávce o (stavu) zboží a o jeho dodání zákazníkovi (kupujícímu).

5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká dM (prodávajícímu) závazek odevzdat zboží zákazníkovi (kupujícímu) a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Zákazníkovi (kupujícímu) vzniká závazek zboží převzít a zaplatit dM (prodávajícímu) kupní cenu.

6. Uzavřením kupní smlouvy zákazník (kupující) výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito Podmínkami detailně seznámil. Na tyto Podmínky byl zákazník (kupující) dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

E.2 Specifikace zboží a cena zboží

1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků s výjimkou případných nákladů na dodání. Za podmínek stanovených v těchto Podmínkách bude dM (prodávající) účtovat zákazníkovi (kupujícímu) nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží zákazníkovi (kupujícímu).

3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky zákazníkem (kupujícím). dM (prodávající) je oprávněno ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

E.3 Platební podmínky

Způsob úhrady je platba převodem, na dobírku nebo ve výjimečných případech hotově v pokladně divadla (pouze po předchozí dohodě s obchodem a v otevíracích hodinách pokladny, uvedených na webových stránkách).

E.4 Dodací podmínky

1. Zboží bude zákazníkovi (kupujícímu) dodáno na adresu, kterou zákazník (kupující) uvede v objednávce, a to prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb, jímž je Česká pošta, s. p. nebo bude připraveno k vyzvednutí v pokladně divadla (pouze po předchozí dohodě s obchodem a v otevíracích hodinách pokladny, uvedených na webových stránkách). Zákazník (kupující) po potvrzení objednávky vyčká na informační e-mail o termínu vyzvednutí/zaslání zásilky.

2. Zboží bude zákazníkovi (kupujícímu) odesláno nebo připraveno k odběru nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad (účtenka EET, pokladní doklad, faktura).

3. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží, které je zákazník (kupující) povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí v případě dodání poskytovatelem přepravních služeb, Českou poštou, s. p., poštovné podle aktuálního ceníku České pošty s.p., ledaže se jedná o případy, kdy dM (prodávající) zákazníkovi (kupujícímu) náklady na dodání zboží neúčtuje.

4. Vyzvednutí zboží v pokladně dM (prodávajícího) není zpoplatněno.

5. Zákazník (kupující) souhlasí s tím, aby dM (prodávající) poskytlo vybranému poskytovateli přepravních služeb, České poště, s.p., údaje týkající se zákazníka (kupujícího), a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží (e-mail, telefon zákazníka).

6. dM (prodávající) zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

7. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je dM (prodávající) povinno jako součást dodávky dodat zákazníkovi (kupujícímu) takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

E.5 Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Je-li zákazník (kupující) spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka (kupujícího) převzetím zboží od poskytovatele přepravní služby.

2. Není-li zákazník (kupující) spotřebitelem, odevzdá dM (prodávající) zboží zákazníkovi (kupujícímu) předáním poskytovateli přepravních služeb k přepravě pro zákazníka (kupujícího) a umožní zákazníkovi (kupujícímu) uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči poskytovateli přepravních služeb. Na zákazníka (kupujícího), který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci poskytovateli přepravních služeb pro přepravu do místa určení uvedeného v objednávce.

E.6 Nároky z vad zboží

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

3. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v bodě E.7 Podmínek.

E.7 Reklamace

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího projev vůle zboží reklamovat. Lhůta k vyřízení reklamace běží od uplatnění reklamace.

4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

E.8 Právo zákazníka (spotřebitele) odstoupit od kupní smlouvy

1. Ustanovení této kapitoly E., článku E.8. Podmínek se vztahují výhradně na zákazníka (kupujícího), který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn zákazník (kupující), který je spotřebitelem.

2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dM (prodávajícímu) oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá dM (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží dM (prodávajícímu) nese v takovém případě spotřebitel.

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu dM (prodávající) bez zbytečného odkladu, tj. do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve, než spotřebitel (kupující) vrátí dM (prodávajícímu) zboží zpět, finanční částku za cenu zboží, kterou od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. dM (prodávající) vrátí spotřebiteli přijatou finanční částku jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Částka uhrazená spotřebitelem za náklady na dodání zboží se nevrací.

5. Spotřebitel odpovídá dM (prodávajícímu) pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

F. ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

V případě, že dojde mezi dM a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze Smlouvy o účasti na akci, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník, který je spotřebitelem, může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na zákazníky, které do smluvních vztahů s dM anebo jiným pořadatelem vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) NOZ nemůže zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2024 a dM si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou (subjektem údajů), je v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

2. Kupující souhlasí přijetím Podmínek se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dM, a to pro účely:

- realizace práv a povinností z kupní smlouvy (nákup vstupenek, rezervace vstupenek, nákup zboží) - zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (novinky, pozvánky na představení, ..). Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dM o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může dM pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje dM bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje kupujícího předává dM ke zpracování pouze svými smluvním partnerům (ComNet, s.r.o. zajišťující online prodej vstupenek; MangoWeb spravující webové stránky divadla, kde je možné se přihlásit k odběru novinek) za účelem realizace činností souvisejících s výše popsaným účelem zpracování.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že dM nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat: a) dM nebo zpracovatele o vysvětlení, b) dM nebo zpracovatele o odstranění takto vzniklého stavu

9. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu může využít e-mail pokladna@minor.cz pro nákup vstupenek a obchod@minor.cz pro nákup zboží.