Jsem já HRDINA?

Inspirováno inscenací Robin Hood

Zážitková vzdělávací dílna, se kterou přijedeme přímo za vámi do školy

Kdo je hrdina? Ten, kdo bere bohatým a dává chudým?
Co znamená hrdinství v současné době? Existují ještě hrdinové?
Na základě literární předlohy budeme hledat, co v dnešní době znamená hrdinství a jaký má pro společnost význam. Žáci budou vtažení do příběhu, ve kterém budou zkoumat možné podoby a smysl hrdinství v současnosti. Dále budou vedeni k samostatnému rozhodování v modelových herních situacích, díky kterým si budou moci uvědomit vlastní možnosti, jak by mohli sami přispět ke zlepšení vztahů ve svém okolí.

Zkoumané téma:
Solidarita, Lidská práva

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost + doplňující obor Etická výchova

Učivo, které se v dílně objevuje:
právo a spravedlnost, přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí, rozvíjení schopnosti rozhodovat se na základě vlastních hodnot a vnitřního přesvědčení, respektování přesvědčení druhých lidí, poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi

 

Délka: 3 vyučovací hodiny (3x45min)
Věk: 3.– 7. třída ZŠ (program je koncipován v několika variantách s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita: 1 školní třída
Cena:  2500 Kč
Objednávat lze dílnu na: pokladna@minor.cz
Pro dílnu stačí prostor třídy… Dílnu vedou lektoři divadla Minor.