Jsem já HRDINA?

EXTERNÍ VZDĚLÁVACÍ DÍLNY

Zážitkové vzdělávací programy, se kterými přijedeme přímo za vámi do školy.

 

Jsem já HRDINA?
vychází z tématu inscenace Robin Hood

Kdo je hrdina? Ten, kdo bere bohatým a dává chudým?

Co znamená hrdinství v současné době? Existují ještě hrdinové?

Na základě literární předlohy budeme hledat, co v dnešní době znamená hrdinství a jaký má pro společnost význam. Žáci budou vtažení do příběhu, ve kterém budou zkoumat možné podoby a smysl hrdinství v současnosti. Dále budou vedeni k samostatnému rozhodování v modelových herních situacích, díky kterým si budou moci uvědomit vlastní možnosti, jak by mohli sami přispět ke zlepšení vztahů ve svém okolí.

 

Zkoumané téma: Solidarita, Lidská práva
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost + doplňující obor Etická výchova
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova

Aktivitami vedeme žáky k:

  • rozvíjení schopnosti rozhodovat se na základě vlastních hodnot a vnitřního přesvědčení
  • respektování přesvědčení druhých lidí, k přijetí jejich vnitřních hodnot
  • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, kulturnímu a tolerantní chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití
  • samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání sloužícímu k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci

Učivo:

  • chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie – ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
  • právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy
  • lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti
  • vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
  • zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí

Všechny dílny jsou vedeny divadelními lektory – profesionálními pedagogy a divadelníky.

Věk: 3.– 7. třída ZŠ (program je koncipován v několika variantách s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita: 1 školní třída
Délka: 3 vyučovací hodiny (3x45min)
Cena:  2500 Kč/dílna