Jak se žije svobodně

EXTERNÍ VZDĚLÁVACÍ DÍLNY

Zážitkové vzdělávací programy, se kterými přijedeme přímo za vámi do školy.

 

Jak se žije svobodně 
vychází z tématu inscenace Hon na Jednorožce

Je demokracie samozřejmostí? Kde se vzala? Co obnáší? Umíme v ní žít?

V dílně budeme vycházet z událostí 50. let 20. století. Žáci na základě skutečného příběhu společně prozkoumají okolnosti doby a v rolích „prožijí” klíčové momenty, ve kterých se budou nuceni rozhodovat na základě vlastních hodnot a získaných vědomostí.

Cílem dílny je poukázat na rizika spojená s vládou totalitního režimu a na význam aktivního zapojení do společenského dění.

Zkoumané téma: Totalitní systémy, Demokracie
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana

Aktivitami vedeme žáky k:

 • rozvíjení schopnosti rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí odpovědnost
 • porozumění základních vztahů ve společnosti v historickém kontextu
 • hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
 • utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
 • rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
 • rozvíjení schopnosti rozhodovat se na základě vlastních hodnot a vnitřního přesvědčení
 • vnímání současnosti jako výsledku minulosti a východiska do budoucnosti
 • respektování přesvědčení druhých lidí, k přijetí jejich vnitřních hodnot

 

Učivo:

 • mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro Československo a svět
 • principy demokracie
 • právo a spravedlnost
 • problémy současnosti
 • soužití lidí, podobnost a odlišnost
 • konflikt

Všechny dílny jsou vedeny divadelními lektory – profesionálními pedagogy a divadelníky.

Věk: 5.– 9. třída ZŠ (program je koncipován v několika variantách s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita: 1 školní třída
Délka: 3 vyučovací hodiny (3x45min)
Cena:  2500 Kč/ dílna