Jak se žije svobodně

Inspirováno inscenací Hon na Jednorožce

Zážitková vzdělávací dílna, se kterou přijedeme přímo za vámi do školy

Je demokracie samozřejmostí? Kde se vzala? Co obnáší? Umíme v ní žít?
V dílně budeme vycházet z událostí 50. let 20. století. Žáci na základě skutečného příběhu společně prozkoumají okolnosti doby a v rolích „prožijí” klíčové momenty, ve kterých se budou nuceni rozhodovat na základě vlastních hodnot a získaných vědomostí.
Cílem dílny je poukázat na rizika spojená s vládou totalitního režimu a na význam aktivního zapojení do společenského dění.

Zkoumané téma:
Totalitní systémy, Demokracie

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Učivo, které se v dílně objevuje:
mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy – komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro Československo, principy demokracie, právo a spravedlnost, problémy současnosti, soužití lidí, podobnost a odlišnost, konflikt, utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

 

Délka: 3 vyučovací hodiny (3x45min)
Věk: 5.– 9. třída ZŠ (program je koncipován v několika variantách s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita: 1 školní třída
Cena:  2500 Kč
Objednávat lze dílnu na: pokladna@minor.cz
Pro dílnu stačí prostor běžné třídy. Dílnu vedou lektoři divadla Minor.