Já volím!

Právě probíhá sčítání hlasů

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Demokracie přímo v divadle Minor

Nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Co to znamená?
Herní dílna zaměřená na schopnost rozhodovat se, volit a hledat kompromisy. Děti jsou formou her po celou dobu dílny zábavnou aktivní formou provokované k vlastnímu rozhodování, za které přijímají odpovědnost. Neboli – každá volba a rozhodnutí ovlivní to, co bude dál… Cílem dílny je rozvoj komunikativních, sociálních a personálních kompetencí.

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana

Učivo, které se v dílně objevuje:
naše vlast, soužití lidí, podobnost a odlišnost, principy demokracie, schopnost rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, faktory, které ovlivňují volby jedince,
respekt k názoru druhého

Délka: 45 minut
Věk: 1. – 5. třída ZŠ
Kapacita: 1 školní třída
Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.