Divadlo v kostce

EXTERNÍ VZDĚLÁVACÍ DÍLNY

Zážitkové vzdělávací programy, se kterými přijedeme přímo za vámi do školy.

 

Divadlo v kostce
vše, co se chcete se svými žáky o divadle dozvědět

Co všechno může znamenat slovo „divadlo“? Kdo je to režisér, herec a dramatik? Jak správně pracovat s hlasem, abychom si ho nezničili? V čem se skrývá kouzlo prožívání?

Na této dílně se stanete spolu se svými žáky inscenačním týmem, který se připravuje na divadelní představení. Projdete společně s naším lektorem celým procesem – od psaní dramatického textu, přes hledání vhodných prostředků jevištního vyjádření, až k závěrečné premiéře. Nebojte se, práce to bude zábavná a jejím hlavním smyslem je, aby se žáci aktivní formou seznámili s principy divadelního umění, s různými projevy kultury a s různými prostředky komunikace.

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět + doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova

 

Učivo (1. stupeň ZŠ)

 • mluvený projev – základy techniky mluveného projevu, vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry; základní komunikační pravidla; mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
 • základní literární pojmy – spisovatel, dramatik, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér
 • kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce
 • základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt
 • současná dramatická umění a média – divadelní, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
 • základní divadelní druhy – činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo

 

Učivo (2. stupeň ZŠ)

 • naslouchání – kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr, manipulace v komunikaci, prostředky mimojazykové)
 • mluvený projev – zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu
 • tvořivé činnosti s literárním textem – dramatizace, vytváření vlastních textů
 • kultura – podoby a projevy kultury v průběhu dějin, rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia
 • vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání
 • základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt, téma, vrchol, gradace
 • literární druhy a žánry – komedie, tragédie, dramatické žánry v proměnách času
 • základní divadelní druhy – činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, balet, pantomima
 • současná dramatická umění a média – divadlo, film, televizní a rozhlasová tvorba

 

Všechny dílny jsou vedeny divadelními lektory – profesionálními pedagogy a divadelníky.

Věk: I.stupeň / II. stupeň ZŠ (program je koncipován v několika variantách s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita: 1 školní třída
Délka: 3 vyučovací hodiny (3x45min)
Cena:  2500 Kč/dílna